0903101418

Bác Sĩ : Mã Lê Quốc Đạt

ma-le-quoc-dat
-Tốt nghiệp chuyên khoa Răng -Hàm – Mặt năm 2011 – ĐHYD CẦN THƠ
-Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh số : 011083/HCM-CCHN.